Nihada Čolić

Autor

Nihada Čolić

Obrazovanje

Univerzitet u Sarajevu, Pedagoška akademija, Odsjek Razredna nastava

Magistarski studij
“Razvoj pedagoške djelatnosti u procesu reformiranja škole” mentor prof. dr. Mujo Slatina

Doktorski studij
“Stavovi nastavnika o reformskim promjenama u obrazovanju”, mentorica prof. dr. Jasna Bajraktarević

Diplomirani intergrativni savjetnik za djecu i adolescente /Oblast dječija i adolescentna integrativna psihoterapija i savjetovanje, BH IDAPA u saradnji sa Medicnskim fakultetom u Zenici – Licenca European Interdisciplinary Assocation for Therpautic Services for Children Young people.

Nihada Čolić – Ostale diplome i priznanja

Učešće na stručnim skupovima, članstvo u stručnim organizacijama; Koautor udžbenika “Cvrčkova Abecedica” za učenike prvog razreda osnovne škole i za učenike iz Bosne i Hercegovine koji žive u dijaspori;

Koautor udžbenika Matematika je nova igra za I razred; Koautor Priručnika Priče iz Inkluzivnih učionica; Koautor Priručnika za nastavnike za rad s djecom s teškoćama u učenju; Certificirani trener za primjenu programa koji se realizirao u okviru Metodologije; Step by Step trener.

Voditelj za stručno praćenje izrade nastavnih programa predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja zasnovanih na ishodima učenja u Kantonu Sarajevo, (Kurikulum Kantona Sarajevo) juni 2018. godine.

Certificirani trener iz oblasti obrazovanje za društvenu pravdu; Certificirani trener za primjenu Instrumenata za individualno didaktičko planiranje za procjenu sposobnosti djece i učenika sa teškoćama u razvoju.

Certificirani trener za primjenu metoda rada; Trener za primjenu metoda rada koje se odnose na prevenciju nasilja za djecu osnovnoškolskog uzrasta;  Kurs za profesionalizaciju školskih nadzornika/ca Bosne i Hercegovine.

Stručni tručni rad na seminaru “Zdravo samopouzdanje” kao strategija sprječavanja asocijalnog ponašanja; Učešće u aktivnostima Centra za obrazovne inicijative “Metodologija usmjerena na dijete”, Step by Step;

Učešće u izradi priručnika o kulturi, baštini i tradiciji nacionalnih manjina Bosne i  Hercegovine; Balkan Forum “Stručno kvalificiranje u zanatstvu i evropski okviri stručnog kvalificiranja (EQF) – izazovi i šanse” .

Moderator sesije “Od uzroka do posljedice: Novi pristupi invalidnosti”, Međunarodna konferencija X; Učesnik Projektne konferencije ETF o podučavanju i učenju.

Član Autorskog tima programa “Umijeće življenja”; Učesnik u pripremi “Zelenog paketa” (programa edukacije o okolišu i održivom razvoju) i njegove implementacije u regionu Zapadnog Balkana.

Učesnik seminara  “Standardizirani postupci različitih profesija u zaštiti i postupanju sa sa djecom žrtvama i žrtvama svjedocima trgovine ljudima djecom žrtvama u mjestima njihovog boravišta ili prebivališta.

Učesnik programa obuke “Inkluzija” (oblast inkluzije, rad sa nadarenom djecom), Centar za obrazovne inicijative Step by Step; Stručno usavršavanje o inkluzivnim praksama koje se koriste u Bolonji –  Rimu, pokrajina Emilija Romanja i Marke, specijalnim školama za djecu sa posebnim potrebama.

Učesnik u izradi nastavnog plana i programa za pedagogiju, didaktiku i psihologiju za drugi i treći razred Učiteljske škole; Član Koordinacionog tima  za provođenje Akcionog plana prevencije maloljetničke delikvencije u Kantonu Sarajevo.

Učesnik programa obuke “Kreativno izražavanje slikanjem – art terapija”. Učesnik programa obuke RWCT; Učesnik programa obuke “Obrazovanje za društvenu pravdu”; Učesnik programa obuke “Lični razvoj i prevencija stresa i sagorijevanja”; Predavač na seminaru za nastavnike razredne nastave “Reforma obrazovanja i modernizacija nastavnog procesa.

Predavač na seminaru “Osavremenjivanje rada na nastavnim planovima” i prezentacija stručnog rada na seminaru “Definisanje plana rada Projekta “podrška razvoju politike u oblasti invalidnosti u BiH”; Učešće na obuci “Razvoj institucija i kapaciteta obrazovnog sistema u BiH”; Učešće i prezentacija na seminaru “Obrazovanje za sve”.

Ativno učešće u Programu “People 2 People”; Učesnik u izradi priručnika Mine i NUS; Autor nastavnog plana i programa za predmet Društvo – V razred devetogodišnje osnovne škole; Član stručnog tima za reviziju nastavnog plana i programa za devetogodišnju osnovnu školu; Učešće na Regionalnom sastanku obrazovnih vlasti sa područja Centralne i Jugoistočne Evrope u programu Istraživanje humanitarnog prava.

Autor standarda učeničkih znanja za predmet “Moja okolina” u prvoj trijadi devetogodišnje osnovne škole; Predsjednica Predsjednica Udruženja učitelja Kantona Sarajevo; Član redakcije časopisa “Vizija”, stručnog časopisa kojeg izdaje Udruženje učitelja Kantona Sarajevo; Koordinatorica instruktivne nastave u Novoj Kasabi za učenike iz Konjević Polja.